Aktualności

Podsumowanie stanu rynku pracy w IV kw. 2014 r. (Raport NBP)

2015-01-18

W IV kw. 2014 roku kontynuowana była poprawa na rynku pracy. Wzrastała liczba pracujących zarówno według BAEL jak i sprawozdawczości przedsiębiorstw, ponownie spadła stopa bezrobocia, pomimo dużego napływu osób z nieaktywności zawodowej do bezrobocia.

Wzrost zatrudnienia wg BAEL wyniósł 1,9% r/r – o 0,2pp. poniżej dynamiki obserwowanej w III kw. 2014 roku. Wzrost ten dotyczył jednak ponownie głównie mniej stabilnych form świadczenia pracy (umowy czasowe, samozatrudnienie). W porównaniu z poprzednim kwartałem wyraźnie wzrosło znaczenie przemysłu we wzroście liczby pracujących. Wzrost liczby pracujących następował przy niższym niż kwartał wcześniej przepływie z
bezrobocia do zatrudnienia, ale także obniżeniu prawdopodobieństwa utraty pracy.

Podaż pracy kontynuuje wzrost. Jest on efektem dwóch przeciwstawnych czynników: z jednej strony ciągle wzrasta współczynnik aktywności zawodowej (głównie wśród osób w wieku powyżej 45 lat). Z drugiej strony, coraz wyraźniejszy (choć na razie niewielki) negatywny wpływ na aktywność wywierają zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Stopa bezrobocia BAEL ponownie istotnie spadła w IV kw. 2014r. (o 0,4 pp. kw/kw sa), osiągając poziom 8,4% (s.a.). Spadek ten był przede wszystkim wynikiem wzrostu zatrudnienia. Dane o przepływach na rynku pracy wskazują jednak na silny napływ do bezrobocia z nieaktywności zawodowej, co oznacza, że spadek bezrobocia ogranicza, pozytywna skądinąd, tendencja wzrostu aktywności zawodowej.

Dynamika płac w gospodarce spadła w IV kw. 2014 r. do 3,1% r/r i wyniosła mniej, niż dynamika obserwowana w sektorze przedsiębiorstw (3,3% r/r). Oznacza to, że tempo wzrostu wynagrodzeń w usługach nierynkowych (należących głownie do sektora publicznego) lub w najmniejszych firmach mogło być wyraźnie niższe niż w raportowanych co miesiąc danych z sektora przedsiębiorstw.

Dynamika ULC zmniejszyła się w IV kw. 2014 r. i wyniosła 2,0% r/r (wobec 2,3% r/r w III kw. 2014 r.). Niższa dynamika była konsekwencją niższego wzrostu płac, pomimo nieznacznego obniżenia dynamiki wydajności pracy (1,1% r/r).

Dodatkowe analizy prezentowane w tym raporcie dotyczą: wskazania na spójność wzrostu płac realnych i danych o poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, źródeł wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i zagrożeniu bezrobociem tej grupy osób oraz narastającej różnicy pomiędzy spadkiem bezrobocia oraz jego subiektywnym odczuwaniem przez konsumentów.

Tekst za: NBP, Rynek pracy raport za IV kw. 2014 r.

Powrót