Aktualności

Rynek pracy w Polsce na tle wybranych krajów (2014 r.)

2015-02-22

Na rynkach pracy w UE w dalszym ciągu rośnie dynamika zatrudnienia i obniża się stopa bezrobocia, co świadczy o stopniowej poprawie sytuacji. Jednocześnie, silniejsza poprawa następuje w USA.

Dane wskazują na nieco wolniejsze tempo wzrostu liczby pracujących BAEL w Polsce, mimo utrzymania dotychczasowego trendu wzrostowego. W skali całej UE dynamika roczna zatrudnienia w III kw. 2014 r. kontynuowała powolny trend wzrostowy i wyniosła 1,0% r/r. W ujęciu kwartalnym dynamika zatrudnienia w UE w III kw. 2014 r. ustabilizowała się na poziomie 0,3% kw/kw. Natomiast w przypadku ujęcia sektorowego tempo wzrostu liczby osób zatrudnionych przyśpieszyło zarówno w usługach (1,3% r/r w III kw. 2014 r. ) jak i przemyśle (0,5% r/r w III kw. 2014 r. ). W budownictwie dynamika zatrudnienia również wzrosła lecz w dalszym ciągu utrzymuje się na ujemnym poziomie (-0,7% r/r w III kw. 2014 r.).

Stopa bezrobocia zharmonizowanego w Polsce stopniowo obniża się i w styczniu 2015 r. wyniosła 8,0%. W UE stopa bezrobocia, po stabilizacji w okresie sierpień-październik 2014 r., również powoli obniża się – w styczniu 2015 r. wyniosła 9,7%.

Według danych Eurostatu dynamika kosztów pracy (21) w sferze rynkowej w Polsce zmniejszyła się w III kw. 2014 r. i wyniosła 3,9% r/r. Przeciętna dynamika kosztów pracy w sferze rynkowej w UE w III kw. 2014 r. ustabilizowała się na poziomie 1,5% r/r. Rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE w dalszym ciągu stopniowo się zmniejszają, lecz wciąż są bardzo wysokie. Z jednej strony niektóre kraje cechują się dodatnią dynamiką zatrudnienia oraz historycznie niską stopą bezrobocia wynoszącą poniżej 5,0% (Austria, Niemcy). Z drugiej strony część krajów członkowskich charakteryzuje się wciąż ujemną dynamiką zatrudnienia oraz wysokimi (powyżej 20%), choć stopniowo malejącymi stopami bezrobocia (Hiszpania, Grecja).

Stopniowemu zmniejszeniu ulegają różnice w stopach bezrobocia wśród osób w grupie wieku 15-24 lata, choć wciąż są one bardzo wysokie: niektóre kraje (Austria, Niemcy) cechują się stopą bezrobocia dla tej grupy wieku poniżej 10%. Natomiast w przypadku Hiszpanii i Grecji stopa ta jest bliska 50%. W dalszym ciągu widoczne różnice występują w przypadku długotrwałego bezrobocia (powyżej 12 miesięcy): w takich krajach jak Austria i Niemcy odsetek osób długotrwale bezrobotnych nie przekracza 2,1% aktywnych zawodowo. Natomiast w przypadku Hiszpanii i Grecji odsetek ten wynosi odpowiednio 12,6% i 19,0%.

Kilka czynników może wskazywać na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w skali całej UE w IV kw. 2014 r. Wciąż na dodatnich poziomach utrzymuje się dynamika liczby godzin pracy przepracowanych przez  pracowników agencji pracy tymczasowej - w całej UE dynamika ta w grudniu 2014 r. wyniosła 2,8% r/. (22) Oczekiwania dotyczące zatrudnienia w przemyśle, budownictwie i usługach ustabilizowały się (23). Ponadto, w dalszym ciągu w przypadku planowanych zmian zatrudnienia dominuje destrukcja miejsc pracy nad ich kreacją. (24)

Na tle UE pozytywnie wyróżniają się Stany Zjednoczone, w których stopa bezrobocia systematycznie maleje, głównie na skutek wzrostu zatrudnienia (w lutym 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,5% wobec 5,7% w styczniu). Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej w ostatnich trzech kwartałach kształtował się wokół średniej wynoszącej 62,8%.

Kraje regionu Europy Śr.-Wsch. (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry) są mniej zróżnicowane pod względem sytuacji na rynkach pracy od krajów UE ogółem. Stopa bezrobocia na Słowacji ustabilizowała się na dość wysokim poziomie przy dalszym wzroście dynamiki zatrudnienia. W Estonii i na Litwie stopa bezrobocia uległa dalszemu obniżeniu. Najniższe bezrobocie w Europie Środkowej występuje w Czechach
(Wykres nr 27).
Dynamika kosztów pracy w sferze rynkowej w krajach regionu Europy Śr.-Wsch. w III kw. 2014 r. obniżyła się lecz w dalszym ciągu była zdecydowanie wyższa od przeciętnej dla całej UE (Wykres nr 28). Najwyższa dynamika kosztów pracy występowała na Słowacji i wyniosła 5,9% r/r.

 

Powrót