System ocen pracowniczych

"Czasami niedoskonała struktura systemu wynagrodzeń lub ocen stawia pracowników przed koniecznością wyboru pomiędzy wizją a własnym interesem" - John P. Cotter.

Firma, która szuka skutecznych rozwiązań na podnoszenie efektywności organizacji, bez względu na koniunkturę rynku będzie również poszukiwała wiarygodnych systemów badania swoich wyników i wartości posiadanych zasobów ludzkich. Tylko wówczas będzie w stanie skutecznie wynagradzać i motywować zespół do osiągania długoterminowych celów organizacji.

Właściwie funkcjonujący system oceny jaki możemy przygotować i wdrożyć dla Państwa będzie spełniał w organizacji dwie ważne funkcje: ewaluacyjną i rozwojową. Funkcję ewaluacyjną tworzą oceny poziomu i jakości pracy oraz stopnia przydatności na zajmowanych przez pracowników stanowiskach. Wyniki tej oceny mogą być podstawą do tworzenia bardziej skutecznych systemów motywacyjnych i przeprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia (awanse, przesunięcia czy zwolnienia). Funkcja rozwojowa wskaże potencjał rozwojowy Państwa pracowników, ich wiedzę, umiejętności, zaangażowanie, postępy. Ocena tego obszaru może stanowić źródło motywacji, jako informacja zwrotna o podziale odpowiedzialności i zadań w procesach biznesowych, jest ponadto istotną informacją umożliwiającą planowanie rozwoju pracowników.

Wdrożenie zrozumiałego i sprawiedliwego systemu ocen pracowniczych skutkuje poprawą efektywności oraz wzrostem satysfakcji pracowników. Natomiast audyt systemu motywacyjnego pomaga zdiagnozować obecny system w kontekście nowych potrzeb rynkowych i oczekiwań pracowników oraz skutkuje obiektywną oceną funkcjonujących w Państwa firmie czynników motywujących, w tym składników i form wynagradzania, wspierając tym samym strategię rozwoju Państwa firmy.